Tietosuoja Etelä-Savon Työterveydessä

Tältä sivulta löydät estt.fi-sivuston käyttöehdot, Etelä-Savon Työterveys Oy:n potilasrekisterin tietosuojaselosteen ja Etelä-Savon Työterveys Oy:n toimitilojen kameravalvontaan liittyvän tietosuojaselosteen.


Verkkosivuston estt.fi käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan estt.fi-verkkosivuun ja sen mahdollisiin alasivuihin ja käyttämällä sivuja sinun katsotaan tutustuneen näihin käyttöehtoihin ja sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja. Etelä-Savon Työterveys Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Meillä on oikeus mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa sivut sekä oikeus keskeyttää sivuston tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta.

Verkkosivustolla olevien tai sitä kautta tarjottavien palveluiden käyttö voi edellyttää Etelä-Savon Työterveys Oy:n kanssa solmittavaa erillistä työterveyshuollon palvelusopimusta. 

Sivujen kautta annettavat tiedot

Vastaat sivujen kautta antamiesi tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta ja tiedostat, että avoimen verkon kautta toimitetun sähköposti- tai muun viestin luottamuksellisuutta ei voida taata. Vastaat siitä, ettet lähetä sivujen kautta mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa ja mikäli toimitat kolmanteen osapuoleen liittyvää tietoa, kuten henkilötietoja tai immateriaalioikeuksien alaista aineistoa, vastaat siitä, että sinulla on asiaa koskeva asianmukainen kirjallinen suostumus ja vastaat siitä vahingosta, joka meille aiheutuu mahdollisen suostumuksen puuttumisesta, virheellisyydestä tai riittämättömyydestä.

Henkilötiedot ja evästeet

Henkilötietojen suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja suojataksemme sinun ja meidän välisen liikenteen, käytämme SSL-yhteysmenettelyä, jolla vierailusi sivustollamme ja sen yhteydessä syntyvät tiedot voidaan suojata joutumiselta ulkopuolisten tietoon.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Käsittelemme henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vastaamme henkilötietojen käsittelystä voimassaolevan sääntelyn mukaisesti. Keräämme henkilötietoja sivustolla olevien lomakkeiden kautta.

Sivusto käyttää evästeitä. Eväste (”cookie”) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa laitteellesi. Evästeiden avulla voidaan saada tieto IP-osoitteestasi, vierailun ajankohdasta, käytetyistä sivuista, selaintyypistä, laitteestasi, mistä verkko-osoitteesta, miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta olet tullut sivustollemme. Edellä mainittuja tietoja ei voida palauttaa sinut yksilöivään ja identifioivaan muotoon eivätkä ne vahingoita laitettasi tai tiedostojasi. Käytämme evästeitä analysoidaksemme verkkosivujemme liikennettä ja teknistä toimivuutta, kehittääksemme verkkosivujamme ja liiketoimintaamme, personoidaksemme sivuja sekä raportointitarkoituksiin. Voit estää evästeiden käytön ja poistaa olemassa olevat evästeet selaimesi asetuksista, mutta tällöin emme voi taata sivujemme toimivuutta laitteellasi. Evästeiden käytön estäminen saattaa estää tai haitata sivuston käyttämistä.

Maksut ja maksuehdot

Sivujen kautta mahdollisesti tuotettavien ja tarjottavien palveluiden tai sen osien hinnat ja hinnanmääräytymisperusteet ilmoitetaan kyseisten palveluiden yhteydessä sivustolla tai vaihtoehtoisesti Etelä-Savon Työterveys Oy:n kanssa solmitussa työterveyshuollon palvelusopimuksessa ja sen liitteissä

Etelä-Savon Työterveys Oy varaa oikeuden muuttaa ja päivittää palveluiden hinnoittelua. Sivuston käyttäjänä sinun on suoritettava kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaiset tai muuten sinulle ilmoitetut maksut ja muut suoritteet saadaksesi palvelua. Hyväksytyt maksuvälineet on ilmoitettu maksullisen palvelun yhteydessä. Sinulla on sivuston käyttäjänä yksinomainen vastuu palvelun käytöstä sinulle aiheutuneista kustannuksista.

Sovellettava laki

Kaikkiin sivujen käytöstä mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.


Etelä-Savon Työterveys Oy:n potilasrekisterin tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Etelä-Savon Työterveys Oy
Maaherrankatu 13, 50100 Mikkeli
Y- tunnus: 2653877-3

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava Matti Lappalainen:
tietosuojavastaava@estt.fi, puh. +358 50 563 2560
Tietoturvavastaava Matti Lappalainen:
tietosuojavastaava@estt.fi, puh. +358 50 563 2560

3. POTILASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen.
Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan hoidossa sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin.
Työterveyden potilastiedot säilytetään yksityisvastaanottojen potilastiedoista erillisenä siten, että näiden tietojen käyttö muussa kuin työterveyshuollossa edellyttää potilaan suostumusta. Työterveyshuollon/yksityispotilas potilasrekisteri on määritetty arkaluonteista tietoa sisältäväksi rekisteriksi ja sitä ohjaa laki potilaan oikeuksista ja asemasta, asetus potilasasiakirjojen käsittelystä sekä laki sähköisesti potilasasiakirjahallinnasta. Etelä-Savon Työterveydessä on käytössä yhdistetty rekisteri, jonka käyttöön potilaalta aina kysytään suostumus.

4. POTILASREKISTERIIN TALLENNETUT TIEDOT

Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot.
Potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot sekä esitiedot.
Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ravitsemusterapeutin, psykologin ym. työtehtävissä laatimat tiedot.
Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
Työterveyshuollossa potilaan työnantaja sekä työpaikkaan mahdollisesti liittyvät terveysriskit.
Tieto siitä, salliiko potilas hänen työterveyshuollontietojensa näkyvän yksityisvastaanoton yhteydessä.
Potilaan hoitoon osallistuvan terveydenhoitohenkilöstön tiedot ja potilaan ajanvaraustiedot tallennetaan potilasrekisterin osarekisteriksi.
Samoin potilaan tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät laboratorio-, röntgen- ja sydäntutkimusten tulokset talletetaan potilasrekisteriin. Röntgentutkimusten kuvat ovat myös PACS -röntgenkuvarekisterissä.
Sähköisen rekisterin lisäksi ylläpidetään osarekisterinä erillistä paperilla olevaa perustietorekisteriä, joka voi sisältää myös tiedot potilaan antamista suostumuksista ja kielloista potilastietojen luovuttamiseen ja ennen sähköisiä potilastietojärjestelmiä tuotettu paperinen potilasasiakirjamateriaali.

4.1 Säännönmukaiset tietolähteet

Potilas itse.
Hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.
Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esimerkiksi kansallisen terveysarkiston (KANTA) kautta.

4.2 Säilytysaika

Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista. Tässä tapauksessa 120 vuotta syntymästä.

5. POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Etelä-Savon Työterveys Oy:n henkilöstö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen sekä sitoumuksen siitä, että he ovat tietoisia salassapito säädöksistä ja että salassapitovelvoite jatkuu siitä huolimatta, vaikka työsuhde nykyiseen työnantajaan loppusi. Henkilöstön koulutuksesta pidetään huoli.
Potilastietoja voidaan luovuttaa:
•Potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
•Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

5.1 Potilastietojen säännönmukainen luovuttaminen/luovutuksensaajaryhmät

Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitävälle Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tutkimus-, suunnittelu-, tilastointi- ja valvontatehtäviä varten sekä Fimealle huumausaineseurantaa varten.
Muut mahdolliset luovutuksensaajat
Lääkäri kuittaa aina luovutettavan aineiston ja tarkistaa, ettei potilasta vahingoittavaa materiaali pääse organisaatiosta ulos
•Jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.
•Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa toiselle suomalaiselle toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle myös ilman potilaan suostumusta, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.

•Kansallinen terveysarkisto (KANTA-arkisto).
•Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.
•Potilaan muu laillinen edustaja sekä potilaan lähiomainen, jos potilas on antanut tähän kirjallisen suostumuksensa.
•Lisäksi tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä.

6. POTILASTIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille. Potilastiedot määritetty arkaluonteiseksi tiedoksi
Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilasta hoitavat tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet työntekijöille potilasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät.
Vanhat ja mahdollisesti sähköisen potilastietojärjestelmän ohella syntyvät paperikortistot pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.
Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

7.1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tiedot antaa terveydenhuollon toimintayksikön määräämä lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee merkinnän tarkastusoikeuden käyttämisestä potilasrekisteriin. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Mahdolliset kopiot potilasasiakirjoista toimitetaan kerran vuodessa maksuttomasti.


7.2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (potilasrekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Etelä-Savon Työterveys Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
Tiedon korjaamisen ja käsittelyn rajoittamisen toteuttaminen ja organisointi
•Korjauspyyntö ja käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti, sekä toimitetaan lisäksi aina henkilökohtaisesti toimintayksikköön. Potilaan henkilöllisyys varmennetaan luotettavalla tavalla.
•Mikäli potilaan vaatimus on oikeutettu, korjauksen ja mahdolliset toimenpiteet käsittelyn rajoittamiseksi tekee henkilö, jolla on potilasrekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.
•Mahdolliset virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään tausta-tiedostoon siten, että sekä virheellinen että korjattu merkintä on palautettavissa. Korjauksen tekijän nimi, virka-asema, korjauksentekopäivä ja korjauksen peruste kirjataan päätöksen muotoon.


7.3 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle , jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä, tai tekee muutosvaatimusten osalta kielteisen päätöksen.

7.4. KANTA-arkisto

Etelä-Savon Työterveys Oy:n toiminnassa syntyvät potilastiedot siirretään KANTA-arkistoon. Etelä-Savon Työterveyden potilailla on mahdollisuus hallinnoida omia potilastietojaan OMAKANTA-järjestelmässä.

8. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Etelä-Savon Työterveyden tietosuojavastaavaan, joka neuvoo ja ohjaa potilasta näissä asioissa.

Tietosuojavastaava:
Matti Lappalainen
tietosuojavastaava@estt.fi
puh. +358 50 563 2560


Etelä-Savon Työterveyden tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste

1. Perustiedot

Rekisterin pitäjä:
Etelä-Savon Työterveys Oy
Maaherrankatu 13, 50100 Mikkeli
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai tietosuojavastaava:
Matti Lappalainen
Maaherrankatu 13, 50100 Mikkeli
tietosuojavastaava@estt.fi, p. 050 563 2560

2. Käsiteltävä tieto

Kameravalvonnan rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella Etelä-Savon Työterveyden toimipisteessä (Hallituskatu 5, Mikkeli) olevista henkilöistä. Kuvan lisäksi tallennetaan tieto tallennusajankohdasta. Ääntä ei tallenneta.

3. Henkilötietojen käsittelyt tarkoitukset ja oikeusperuste

Kameravalvonnan kerättävien tietojen tarkoitus on työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen ja toiminnan valvominen sekä turvallisuutta, omaisuutta tai toimintaa vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.

Tallentava kameravalvontajärjestelmä vähentää rikollisuudesta aiheutuvaa pelkoa, ehkäisee ja paljastaa rikollisuutta, turvaa omaisuutta, tukee järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa sekä tuottaa todistusaineistoa mahdollisten tutkintapyyntöjen, rikosilmoitusten ja oikeuskäsittelyiden tueksi.

4. Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään 30 vuorokautta, minkä jälkeen tiedot hävitetään. Tietoja säilytetään pidemmän ajan, jos oikeusvaatimuksen käsittely niin vaatii ja kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

5. Henkilötietojen vastaanottajat ja luovutukset

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle vahinkotapauksen korvauskäsittelyä varten. Poliisiviranomaisilla on lakiin perustava tiedonsaantioikeus.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada pääsy itseään koskeviin tietoihin
  • pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista
  • pyytää itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistamista
  • vastustaan itseään koskevien tietojen käsittelyä
  • pyytää itseään koskevien tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
  • peruuttaa suostumus, jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
  • tehdä valitus tietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle

7. Valitusoikeus

Jos katsota, että tietosuojaoikeuksiasi on loukattu, ole yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjän toimista valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. Katso lisää www.tietosuoja.fi.